Activiteiten 2007 en eerder.

2007
In augustus liepen de deelnemers aan de Limburgse wandelvierdaagse langs de vuursteenmijntjes; zij kregen via de krant daarvan informatie over dit rijksmonument.

2006
De gemeente Valkenburg aan de Geul vraagt IoLvV beheer en promotie van het Rijksmonument Vuursteenmijntjes aan de Plenkertstraat te verzorgen; eerste overeenkomst daarover wordt ondertekend op 1 april 2006. (Geen grap !).

Eerder, vanaf de oprichting van de Stichting ‘In onsen Lande van Valckenborgh’ (IoLvV) april 1984.
Begin jaren tachtig van de vorige eeuw bestond te Valkenburg grote behoefte aan een nieuwe aanpak van de streekgeschiedenis. De stichting IoLvV  is vanuit die behoefte opgericht. Zij wilde de geschiedenis van de Landen van Valkenburg meer inhoud geven door concreet onderzoek en het achterhalen van toetsbare feiten (liever dan door het citeren van boeken en publicaties waarvan de inhoud deels is achterhaald). Onder meer Mr. Jack Jetten, lange tijd voorzitter, stond aan de wieg van de stichting.
Onder meer:

- Kort na de oprichting van de stichting in 1984: vrijwel meteen gestart met een inventarisatie en het fotograferen van historische tekeningen en geschriften op de
   wanden van de Gemeentegrot. Dit leverde een collectie fraaie foto’s op, waaronder enkele van opschriften die inmiddels verloren zijn gegaan.

- Al snel werd ook een onderzoek begonnen naar mogelijke middeleeuwse funderingen e.d. in kelders langs de Berkel- en Munt-straat. Tijdens dit onderzoek werd een toen onbekend gangenstelsel aangetroffen achter een pand aan de Berkelstraat. Een gangenstelsel dat mogelijk een verbinding heeft gekend met het kasteel van Valkenburg. Een triomf voor de jonge stichting.

- In 1990 nam de stichting deel aan onderzoek in de Geulbedding naar middeleeuwse restanten langs de noordelijke stadswal.

- Ondersteuning gemeentelijk archief: oud secretaris van de stichting I.O.L.v.V, dhr. L. Deckers, deed gedurende de jaren negentig van de vorige eeuw 2x per week vrijwilligerswerk op het gemeentelijk archief.

- In het kader van de zgn. ‘TRAP’-routes (Toeristisch Recreatief Archeologisch Projecten ) heeft de stichting in Valkenburg de plaatselijke ‘oostelijke route’ uitgezet. Deze TRAP routes zijn in het hele land door stichtingen als deze in samenwerking met provincies en ROB (Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek) uit Amersfoort (nu RCE) uitgezet en in handzame boekjes beschreven, die via boekhandels verspreid zijn.

- Leden van de stichting inventariseerden de archeologische collectie Wakkers in het Museum Land van Valkenburg ten behoeve van het verwerven van officiële museum- status.

- De archeologische beleidskaart van de gemeente Valkenburg a/d Geul, wat de oudste perioden betreft,  voor het merendeel gemaakt op basis van de collectie H. Pisters.

- Het streven van de stichting om de geschiedenis van de Landen van Valkenburg met meer feitenmateriaal te onderbouwen is misschien wel het meest duidelijk af te lezen aan de wetenschappelijke verantwoorde datering van een aantal concrete objecten. In opdracht (en voor rekening !) van de stichting zijn door de Universiteit Groningen een aantal officieel erkende absolute koolstofdateringen gedaan:
1. Een reeks zware eiken palen die in de Geulbedding werden aangetroffen, die vrijwel zeker restanten zijn van een palissade die aan de stenen stadswal
    voorafging: datering 1275. (Binnen de stichting ‘de datering van Lei’ genoemd.)
2. De waarschijnlijke aanvangsperiode van een omvangrijke middeleeuwse wijngaard (‘De Wiegert’) in de helling van de Schaelsberg: datering 12e eeuw.
3. Prehistorische sporen door bestuursleden van de stichting ontdekt nabij de koningswinkel te Broekhem: datering ca. 800 vóór Christus (Late
    Bronstijd/Vroegste IJzertijd) Zover bekend de eerste datering uit deze periode afkomstig uit het Geuldal !
4. Resten rundachtige bij Villa Alpha ca. 1.600 AD.

- In 1992 leverde de samenwerking van een amateur-archeoloog van de stichting en een professional van de rijks archeologische dienst een wel heel bijzonder resultaat: Hub Pisters en Fred Brounen (beiden nu bestuurslid) ontdekten aan de Plenkertstraat in Valkenburg een aantal vuursteenmijntjes van meer dan 5000 jaar oud. De stichting heeft meegewerkt aan het beschermen en voor het publiek toegankelijk maken van dit belangrijke archeologische monument, waar zij nu ook het beheer over heeft.

- In 2004 heeft de stichting het boek ‘Gedachtenisprentjes’ van Frans Pluijmaekers en Victor Spauwen uitgegeven. Met dit boek schenkt de stichting aandacht aan een fenomeen dat sinds enkele eeuwen tot op de dag van vandaag een rol speelt in gebruiken rond het sterven in Onsen Lande van Valckenborgh en ver daarbuiten.

- Bestuurslid Frans Pluijmaekers gaf in de loop der jaren talloze lezingen over prentjes, m.n. gedachtenisprentjes, begraven en andere fenomenen rond het overlijden.

- Jarenlang heeft de stichting (in de persoon van bestuurslid Hub Pisters) meegewerkt aan educatieve programma’s van het Streekmuseum Valkenburg voor de basisscholen van het Mergelland.

- Nog steeds worden presentaties en excursies georganiseerd; zie 2013 en onder NIEUWS.

De stichting blijft de rijke geschiedenis van de Landen van Valkenburg onderzoeken en wil meer daarvan aan een groter publiek bekend maken. De stichting werkte en werkt daarin samen met diverse instellingen, instituten, stichtingen en verenigingen: RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed, eerder: RACM en ROB) Gemeen Valkenburg a/d Geul, Provincie Limburg, Stichting Ark , Museum Land van Valkenburg, Kumulus,  IVN, Veldeke, AVL (Archeologische Vereniging Limburg)/LGOG,  Nederlandse Geologische Vereniging afd. Limburg, Mergel.NU. (Zie ook onder Links op deze site.)
© Copyright IOLVV

Facebook